§1 Navn
§3 Medlemskab 
§5 Valg af bestyrelse 
§7 Kontingent 
§9 Vedtægtsændringer

§2 Formål
§4 Generalforsamling
§6 Bestyrelsens arbejde
§8 Ekstraordinær generalforsamling
§10 Foreningens opløsning

§1 Navn

Foreningens navn er DMBF - Dansk Musikbiblioteksforening - Dansk sektion af IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres).

§2 Formål

DMBF's formål er at fremme og støtte arbejdet med musik i såvel fysisk som digital form i biblioteker og arkiver. Desuden at styrke det nationale og internationale samarbejde mellem personer og institutioner inden for biblioteks- og arkivvæsen, som arbejder med musik og forskning indenfor området.

Formålet søges opfyldt gennem foreningens støtte til realisering af danske og internationale projekter, som beskæftiger sig med dokumentation og formidling af musik i bred forstand. Desuden planlægning af møder, seminarer og kurser for foreningens medlemmer og andre interesserede om emner, der berører foreningens interesseområder samt udgivelse af medlemsorientering via foreningens hjemmeside.

§3 Medlemskab

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, institutioner og sammenslutninger, der er interesserede i at fremme foreningens formål. Studerende, efterlønnere og pensionister kan optages til reduceret pris.

Foreningen har 2 afdelinger A og B, idet automatisk medlemskab af IAML kan fravælges med tilsvarende kontingentreduktion for gruppe B. Begge afdelinger deltager sammen i foreningsarbejdet, har samme stemmeret, bestyrelse og regnskab.

Hvert kontingent tæller én stemme. Ved generalforsamlinger kan stemmeudvalget kræve forevisning af en skriftlig fuldmagt, før det godkender gyldigheden af stemmer afgivet på institutioners og organisationers vegne.

§4 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i januar kvartal. Valgperioden er 1. april - 31. marts. Tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen skal være bekendtgjort for medlemmerne med 3 ugers varsel, inden generalforsamlingen finder sted. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen finder sted.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Indkomne forslag til dagsordenen
 5. Regnskab
 6. Forelæggelse af budget for de kommende to år
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

§5 Valg af bestyrelse

5.1

Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling ved hemmelig afstemning.

5.2

Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Medlemmer af gruppe B kan indvælges i bestyrelsen, hvis de overgår til internationalt medlemskab. Følgende grupper skal være repræsenteret af mindst ét bestyrelsesmedlem, som enten repræsenterer en medlemsinstitution eller er personligt medlem og erhvervsaktiv i en institution af den pågældende kategori:

 • folkebiblioteker
 • forskningsbiblioteker, biblioteker ved uddannelsesinstitutioner, arkiver m.v.

Desuden vælges to suppleanter og en revisor.

5.3

Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter anciennitet hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder den første suppleant som ordinært bestyrelsesmedlem, medmindre den i 5.2. nævnte grupperepræsentation kun kan sikres ved at anden suppleant bliver ordinært bestyrelsesmedlem. Den pågældende fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.

Suppleanter og revisor vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted

5.4

Forslag til kandidater kan stilles på selve generalforsamlingen, men også skriftligt forinden, vedlagt den (de) pågældende kandidaters erklæring om, at de accepterer kandidaturen. Hver stemmeberettiget kan stemme på op til 3 forskellige kandidater.

Valget kontrolleres af et stemmeudvalg på mindst to personer, som ikke kan være kandidater. De kandidater, der opnår de højeste stemmetal, er valgt. De to kandidater, som herefter har opnået de højeste stemmetal, er valgt som suppleanter.

Valget sker under hensyntagen til bestemmelsen om grupperepræsentation under 5.2., således at ellers valgte kandidater for de første tos vedkommende bliver suppleanter, for de næstes vedkommende glider ud, indtil bestemmelsen er opfyldt. I tilfælde af stemmelighed mellem flere kandidater, foretages omvalg mellem disse.

Revisor vælges efter bestyrelsens indstilling.

§6 Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, webmaster, sekretær og kasserer. Ved uenighed om formandsposten kan om nødvendigt anvendes lodtrækning. Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen kan uddelegere sagsområder til de enkelte bestyrelsesmedlemmer og tillige inddrage suppleanterne i det daglige bestyrelsesarbejde.

§7 Kontingent

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling under behørig hensyntagen til størrelsen af kontingentet i IAML.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom med angivelse af forhandlingsemne.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel og til afholdelse senest 1 måned efter, at kravet er kommet bestyrelsen i hænde.

§9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun finde sted i forbindelse med en generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes forinden, således at de er medlemmerne i hænde indenfor de ovenfor nævnte frister for indkaldelse til generalforsamlinger. 

Det (de) udsendte forslag diskuteres og sættes til afstemning på generalforsamlingen. For at kunne erklære det (de) udsendte forslag gyldigt, skal det (de) vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer inkl. fuldmagter. Hvis det (de) udsendte forslag ikke kan vedtages med gyldigt flertal på generalforsamlingen, falder forslaget til vedtægtsændringer. 

Forslag til vedtægtsændringer skal, hvis bestyrelsen eller generalforsamlingens flertal kræver det, udsendes til urafstemning blandt medlemmerne. Herefter påhviler det bestyrelsen inden for fire uger at udsende det (dem) til skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer med en stemmefrist på mindst to uger. Hurtigst muligt herefter optæller stemmeudvalget de indkomne stemmer. Ved denne skriftlige afstemning skal forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer for at være gyldigt. Det træder i givet fald i kraft, så snart stemmeudvalget har afsluttet sit arbejde. 

Det påhviler herefter bestyrelsen at sende de nye vedtægter til efterfølgende godkendelse i IAML.

§10 Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kræver indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling efter de ovenfor nævnte regler. Indkaldelsen skal rumme bestyrelsens forslag til dispositionsretten over foreningens midler efter dens opløsning. Opløsningen kræver en vedtagelse med 2/3 stemmeflertal på den ekstraordinære generalforsamling og desuden en vedtagelse med almindelig stemmeflerhed ved en efterfølgende urafstemning.

Vores hjemmeside bruger cookies for at visse funktioner virker. Du kan læse mere på linket.