Nedlæggelse af Toolbox-vejledningen

 

Udtalelse fra DMBF og MUFA

 

Deltag i debatten på MusikListen

DMBF og MUFAs bestyrelser erfarer, at materialevalgsvejledningen i Musiktoolboxen er nedlagt. Vi finder denne beslutning yderst problematisk, da ratingen har stor betydning for bibliotekernes valg af musik. I dag er bibliotekarer i overvejende grad generalister, som behøver en faglig hjælp til valg af musik til bibliotekerne. I DMBF og MUFAs bestyrelser mener vi, at der i allerhøjeste grad mangler en faglig opkvalificering på musikområdet. På baggrund af den debat, der efterfulgte nedlæggelsen af toolbox-ratingen, vil vi fra DMBF og MUFAs side fremhæve nogle væsentlige pointer nedenfor.

 

Bibliotekarer der varetager indkøb og formidling af musik på bibliotekerne var godt hjulpet med Centralbibliotekernes toolbox-rating. I betragtning af, at videndeling er en essentiel del af vores arbejde, virker det hovedløst at nedlægge et tiltag, som har fungeret godt og inspirerende for kolleger i hele landet. Der er et stort behov for mere faglig viden på musikområdet, hvilket den store tilslutning til DMBF/MUFAS netop afholdte musikkurser også vidner om.

 

I februar 2011 forelå resultatet af en brugerundersøgelse, som Centralbibliotekerne lavede af materialevalgsvejledningens popularitet og brugbarhed landet over. Responsen var overvældende positiv: 80 % af bibliotekerne tilkendegav at være i større eller mindre grad afhængige af vejledningen for at kunne foretage et kvalificeret materialevalg, og snart sagt alle gav udtryk for at være glade for den faglige opkvalificering, der er at hente i Toolboxens kommentarer til BKM-listerne.

 

Det forekommer besynderligt, at man i takt med den uheldige tendens til at opfordre til nedprioritering af musik-cd-indkøbet (sideløbende med et stort frafald fra BibZoom, der inkluderer et centralbibliotek) også nedprioriterer musikbibliotekarernes adgang til viden om det fag, de er ansat til at formidle. Bibliotekerne har stadig en rådgivningsforpligtelse overfor brugerne, uanset i hvilken form, musikken stilles til rådighed. Vi finder det meget beklageligt, at musikområdet endnu engang skal rammes af nedskæringer, mens musikinteressen blomstrer i det omgivende samfund.

 

DMBF og MUFAs bestyrelser opfordrer til, at Centralbibliotekerne genovervejer beslutningen om at nedlægge Toolboxvejledningen for ikke at lade hånt om en faglighed, der er meget vigtig at holde fast i – ikke mindst i en tid, hvor bibliotekerne netop skal forstås som en institution, hvor borgeren kan hente reflekteret viden, faglig ekspertise og overblik fra kvalificeret personale.

 

I fald man ikke vil omgøre beslutningen opfordrer vi til, at Centralbibliotekerne tydeliggør, hvordan man på anden måde vil leve op til forpligtelserne på musikoverbygningsområdet. De seneste år har vist drastiske nedskæringer og nedprioriteringer på musikområdet.

 

Statsbiblioteket har nedlagt deres musiksektion, hvilket er problematisk for musikformidlingen på nationalt plan. Centralbibliotekernes Musikudvalg er ligeledes blevet nedlagt, hvilket forringer den regionale musikoverbygning betydeligt. Det virker uklart hvordan man fra Centralbibliotekernes side vil udføre sin af staten betalte overbygningsfunktion på musikområdet. BibZoom.dk kan ikke stå alene her, da det er en betalingsservice, som flere biblioteker ikke har adgang til – og hvor bibliotekerne ingen indflydelse har på metadata og selektion.

 

Vi fornemmer, at Centralbibliotekerne ønsker at arbejde mod en udlicitering af materialevalget – af de fysiske materialer til leverandørerne og for BibZooms vedkommende i altdominerende grad til Basepoint Media og pladeselskaberne, der bestemmer, hvad der skal indgå af musik i BibZoom. Med sådanne tiltag bryder man med Biblioteksloven, der kræver faglig kvalificeret selektion af materialerne – også vedrørende internetkilder.

 

Der tegner sig generelt et temmelig nedslående billede af musikkens plads og prioritering på danske biblioteker. Musikundervisningen i skolerne nedprioriteres også. Fuldstændig paradoksalt og i direkte modstrid med nutidens massive musikforbrug. Når man diskuterer musikkens plads på bibliotekerne, kommer det alt for ofte til udelukkende at handle om formater – f.eks. den (måske) uddøende CD vs. musik på nettet. I stedet bør Centralbibliotekerne i samarbejde med folkebibliotekerne tage deres opgave på musikområdet mere alvorligt og fokusere på selve musikken: Formidling, instrumentskoler, noder, lokale samarbejder m.m. Og ikke mindst den værdi musikken har for mennesker.

 

I rapporten ”Musik som brandingplatform – En MEC analyse af danskernes musikforbrug” fra 2010 undersøges det bl.a. hvad tendenserne er indenfor musikforbruget i Danmark og hvor væsentlig musik er for danskerne. Resultaterne taler sit tydelige sprog: 72 % af deltagerne i undersøgelsen udtaler, at musik betyder meget for dem. Danmark er altså en nation af musikelskere. Dette ses også af følgende tal:

 

76 % af danskerne mellem 12 og 70 år lytter til musik i mere en 1 time om dagen.

68 % lytter til udenlandsk musik dagligt.

56 % lytter til dansk musik dagligt.

 

Disse tal gælder vel at mærke alle genrer, selvom rock/pop har den største andel på 66 %. Klassisk musik fylder også meget hos danskerne, nemlig 31 % - og jazz tager en andel på 25 %. Herudover kommer en del nichegenrer, der ikke desto mindre er pænt repræsenteret. Den største kilde til musiklytning er via radio – her lytter 87 % med. Men hi-fi anlæg tager en andel på 69 % og musiklytning via pc er på 61 %. Konklusionen er, at størstedelen af befolkningen lytter til musik hver dag og indenfor alle genrer og via mange forskellige platforme.

 

Denne store interesse for musik skal bibliotekerne naturligvis stadig understøtte. Og derfor nytter det ikke at udfase cd-indkøbet og udelukkende satse på BibZoom. Bibliotekerne skal tilbyde musikformidling på flere medier og via mange forskellige kanaler. De skal tilbyde det kendte såvel som det ukendte for brugerne og være et sted, hvor befolkningen møder baggrundsviden, nichegenrer, noder, musiklitteratur og levende musik indenfor alle genrer. Det kan bibliotekerne ikke blive ved med, hvis ikke musikken tages alvorligt som en vigtig del af den oplysning, uddannelse og kulturelle aktivitet, som folkebibliotekerne er forpligtet til.

 

Med venlig hilsen,

DMBF og MUFAs bestyrelser.

 

Udtalelsen er sendt til CB-chefer, IVA, Perspektiv, BF, Danmarks Biblioteksforening, Center for Bibliotek og Medier (Kulturstyrelsen), Statsbiblioteket og Bibliotekschefforeningen.

Vores hjemmeside bruger cookies for at visse funktioner virker. Du kan læse mere på linket.